เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 12 มกราคม 2565

นางสาวกฤตยาภรณ์ สำราญพัฒน์ เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 11 มกราคม 2565

เกษตรเปือยน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนและติดตามการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกร...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 7 มกราคม 2565

นางสาวกฤตยาภรณ์ สำราญพัฒน์ เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 7 มกราคม 2565

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าพบขอพรนายอำเภอเปือยน้อย เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 25...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 6 มกราคม 2565

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษ...

more...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

 
แนะนำ ศพก.อำเภอเปือยน้อย  องค์ความรู้ ศพก.อำเภอเปือยน้อย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
(Field day)  ปี 2561
     

   
โครงการเสริมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
เห็ดนางฟ้าภูฐาน
ไร่แม่สำราญ ทองโคตร 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
(Field Day) ปี 2562 

 
   
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
(Field Day) ปี 2563
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
(Field Day) ปี 2564