เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 8 มกราคม 2564

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโค...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 8 มกราคม 2564

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ดำเนินการจัดประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อำเภอเปือยน้อย เพื่อชี้แ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 7 มกราคม 2564

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ดำเนินการจัดเวทีจัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ ปี 2563, 2564) โครงก...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 6 มกราคม 2564

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมกราคม 2564...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 5 มกราคม 2564

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (...

more...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

 
แนะนำ ศพก.อำเภอเปือยน้อย  องค์ความรู้ ศพก.อำเภอเปือยน้อย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
(Field day)  ปี 2561
     

   
โครงการเสริมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
เห็ดนางฟ้าภูฐาน
ไร่แม่สำราญ ทองโคตร 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
(Field Day) ปี 2562 

 

     
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
(Field Day) ปี 2563
     

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...