เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 21 เมษายน 2564

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ดำเนินการจัดอบรมการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 20 เมษายน 2564

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V Syste...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 19 เมษายน 2564

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรของนายค้ำจุน อุต...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 19 เมษายน 2564

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ลงพื้นที่สัมภาษณ์คณะกรรมการแปลงใหญ่พืชผัก ถึงประวัติการก่อตั้ง, การบริหา...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 9 เมษายน 2564

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ดำเนินการจัดอบรมการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ ...

more...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

 
แนะนำ ศพก.อำเภอเปือยน้อย  องค์ความรู้ ศพก.อำเภอเปือยน้อย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
(Field day)  ปี 2561
     

   
โครงการเสริมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
เห็ดนางฟ้าภูฐาน
ไร่แม่สำราญ ทองโคตร 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
(Field Day) ปี 2562 

 

     
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
(Field Day) ปี 2563
     

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...