เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=KkcYLhdcF2A

ขอให้เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนปลูกพืชที่ต้องใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด เข้าสมัครอบรมกับครู ข และสมัครทดสอบได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยในวันและเวลาราชการ เอกสารที่ใช้แนบใบสมัครได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ที่เป็นเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกสามารถสมัครอบรมและทดสอบได้ หมดเขต 15 ตุลาคม 2562

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 25 ตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 25 ตุลาคม 2562...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 24 ตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 24 ตุลาคม 2562...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 22 ตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 22 ตุลาคม 2562...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 21 ตุลาคม 2562...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

 
แนะนำ ศพก.อำเภอเปือยน้อย  องค์ความรู้ ศพก.อำเภอเปือยน้อย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 อำเภอเปือยน้อย      

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

เห็ดนางฟ้าภูฐาน ไร่แม่สำราญ ทองโคตร บ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 อำเภอเปือยน้อย

   
       

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...