เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

นำอาสาสมัตรเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับจั

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำอาสาสมัตรเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนรู้และขับเคลื่อนงาน...

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังห...

ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ขยายผลพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2560

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่เสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมกิจกรรมโครงกา...

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน และนางโฉมฉาย เพียย...

เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกา...

ร่วมงานการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมงานการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)...

ร่วมจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศ

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเ...

จัดงานวันสาธิตปลูกถั่วลิสงภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนตามมาตรฐาน ปี 2560

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดงานวันส...

ร่วมปลูกถั่วลิสงโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงเพื่อควบคุมสารอะฟลาทอกซินกับกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมปลูกถั่วลิสงโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงเพื่อควบคุมสารอะฟลาทอกซิน...

อบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร" โครงการระบบส่งเสริมการ

วันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเ...