เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

ร่วมจัดอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง หลักสูตรการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมจัดอบรมโครงก...

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาศักย...

ร่วมจัดงานโครงการสานต่อตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมจัดงานโครงการสานต่อตามรอยพ่อ อย...

ประชุมชี้แจงโครงการงบประมาณและตรวจคัดเลือกแปลงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ประชุมชี้แจงโครงการงบประมาณและตรวจ...

จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนโครงการปรับเ...

ตรวจดิดตามแปลงเกษตรกรเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 9,999 ตามรอยเท้าพ่อ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจดิดตามแปลงเกษ...

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมเพื่อค...

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับอำเภอ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรม...

ร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ "คนดีศรีเปือยน้อย"

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ "คนดีศรีเปือยน้อย&qu...

ตรวจติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ บ้านนาเสถียร หมู่ 8 ...