เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

ร่วมงานวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมงานวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน...

อบรมเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมา

วันที่ 16 กัยยายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย อบรมเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โคร...

ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60

วันที่ 13 กันยายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้...

ร่วมตรวจความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 12 กันยายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดต...

ตรวจติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 7 กันยายน 2559 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน...

ให้คำแนะนำการตรวจวิเคราะห์ดินแก่ตัวแทนยุวเกษตรกร

วันที่ 1 กันยายน 2559 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้คำแนะนำการตรวจวิเ...

ร่วมโครงการขับเคลื่อนและขยายผลตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นามานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการขับเคลื่อนและขยายผลตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยเข้าประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการปรับเป...

ประชุมชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื...

ร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิอาสาพัฒนาชนบทในพระบรมราชูปถัมถ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2559 นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานหน่วยแ...