เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

นำเกษตรกรเข้าร่วมงานเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรเข้าร่วมงานเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์...

ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตร

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมา...

ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการพิืชอาหารปลอดภัย

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการพิืชอาหารปลอดภัยและแจกจ่ายแก่ตัวแทนกลุ่มเกษตร...

จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ครั้งที่ 2

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิท...

ตรวจติดตามงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น(ไร่ละ 5,000 บาท)

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก...

ร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้า OTOP ของดีเปือยน้อย

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานมหกรรมแสดง...

ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุเซินกา

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจติดตามตรวจ...

นำประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอและศูนย์เครือข่ายเข้ารับการประชุมคณะก

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอและศูนย...

ร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 30 กรกฏาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ...

เปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ตำบลสระแก้ว

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรี...