เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

ตรวจรับงานโครงการตำบลละห้าล้านบาท

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย และนายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานโ...

ประชุมสำนักงาน

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ...

ตรวจรับงานโครงการตำบลละห้าล้านบาท

วันที่ 14 มีนาคม 2559 นายเจริญ สำเร้จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการตำบลละห้าล้านบาท...

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 12 มีนาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรแล...

อบรมโครงการรณรงค์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนตามพระราชดำริ

วันที่ 8 มีนาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมอบรมโครงการรณรงค์น้อมนำ...

ตรวจรับงานโครงการตำบลละห้าล้านบาท

วันที่ 3 มีนาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจร...

ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 (กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ข้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอออกติดตามแปลงปลูกปอเทือง...

ตรวจติดตามการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืช(zoning)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจติดตามการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืช(zoning)...

เปิดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญห

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อยพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมเปิดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ...

เกษตรจังหวัดตรวจติดตามและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่นตรวจติดตามและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่...