เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจำป

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผ...

ตรวจติดตามงานการก่อสร้างโรงเรือนเพื่อติดตั้งเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามงานการก่อสร้างโรงเรือนเพื่อติดตั้งเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว...

ตรวจติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่...

ตรวจติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ตรวจติดตามเกษต...

อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยจัดอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีให...

ประชุมจัดทำแผนการปฎิบัติงานของเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายนาด สนิทลุน และนายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมจัดทำแผนการปฎิบัติงานของเกษตรกรโครงการส่งเ...

ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ติดตามการดำเนิน...

ร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัด

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนัก...

ร่วมงานรณรงค์ไถกลบตอซังพืช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายฉลอง เชือสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมงานรณร...

อบรมเกษตรกรศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

วันที่ 31 มกราคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดอบรมเกษตรกรศูนย์จัดการศัตรู...