เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 25 มกราคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่...

ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด

วันที่ 24 มกราคม 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมอบรมโครง...

ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 11 มกราคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร โคร...

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนตามมาตรฐาน

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนตามมาตรฐาน...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ...

ร่วมอบรมเกษตรกรกรกิจกรรมการรวมกลุ่มเลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน ปี 2560

วันที่ 25 ธันวาคม 2559 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมอบรมเกษตรกรกรกิจกรรมการรวมกลุ่มเลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียนขาวในบ่อด...

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี 2560

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอ...

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร...

ร่วมจัดอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง หลักสูตรการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมจัดอบรมโครงก...