เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ตัวแทนสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนตามโครงการปีงบประมาณ 2559

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ดำเนินการจัดมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ตัว...

ร่วมจัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2559

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์...

พิธีปิดการผึกอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมพิธีปิดการผึกอบรมโครงการอบรมเพื่...

ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอเปือยน้อย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ น...

ตรวจติดตามงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ...

ตรวจติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาล มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาล มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบล...

เปิดโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเปิดโครงการตามแผนพ...

มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยภาวะฝนแล้ง ปี 2558

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปร...

มอบปัจจัยการผลิต

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน...

ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล...