เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

ตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 8 เมษายน 2559 นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล...

ตรวจติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาล มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท)

วันที่ 4 เมษายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจติดตามโครงการตามนโยบ...

ประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2

วันที่ 4 เมษายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีโค...

ตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแ...

เปิดโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 22 มีนาคม 2559 นายบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒน...

มอบเงินช่วยเหลือญาติสมาชิกชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์

วันที่ 21 มีนาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อยและนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษต...

ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/วิสาหกิจชุมชน

วันที่ 19 มีนาคม 2559 นายนาด สนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงวัวกองทุนหมู่...

มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 (กิจกรรมการจัดต

วันที่ 18 มีนาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมมอบปัจจัยการผลิต(ปุ๋ยอินทรีย์เคมี)โครง...

รับปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมส่งเ

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับปัจจัยการผลิต(ก้อนเชื้อเห็ด)โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ...

ตรวจรับงานโครงการตำบลละห้าล้านบาท

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย และนายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานโ...