เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

อบรมถ่ายทอดความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวป

วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแ...

อบรมถ่ายทอดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดอบรมถ่ายทอดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

นำเกษตรกรเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ 9101 ระหว่างคณะกรรมการระดับชุมชนกับเกษตรจังหวัดขอนแก่

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 นายแลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ 9101 ระหว่างคณะกรรมการระด...

ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและชี้แจงโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษต

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายนาด สนิทลุน และนายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการเกษตรส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและชี้แจงโครงการ 9101 ตา...

ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญสำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ นำเกษต...

นำอาสาสมัตรเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับจั

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำอาสาสมัตรเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนรู้และขับเคลื่อนงาน...

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังห...

ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ขยายผลพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2560

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่เสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมกิจกรรมโครงกา...

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน และนางโฉมฉาย เพียย...

เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกา...