เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

ร่วมงานการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมงานการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)...

ร่วมจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเศ

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวของปรัชญาเ...

จัดงานวันสาธิตปลูกถั่วลิสงภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนตามมาตรฐาน ปี 2560

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดงานวันส...

ร่วมปลูกถั่วลิสงโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงเพื่อควบคุมสารอะฟลาทอกซินกับกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมปลูกถั่วลิสงโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงเพื่อควบคุมสารอะฟลาทอกซิน...

อบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร" โครงการระบบส่งเสริมการ

วันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเ...

มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา ...

มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนตามมาตรฐาน

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายแลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนตามมาตร...

ตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามกิจกรรมการเพาะเห็ดฟาง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ...

ร่วมหว่านปอเทืองเพื่อใช้ประดับสถานที่ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมหว่านปอเทืองเพื่อใช้ประดับสถานที่ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร...

แจกจ่ายปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร ปี 2560

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แจกจ่ายปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร ปี 2560 แก่สมาชิกศ...