เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

" สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน "

 


ค่านิยม

มุ่งมั่นบริการ  ทีมงานเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

คำขวัญ

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยมีคนอยู่ทั่วทุกทิศ  เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจ ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ 

  2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้มีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร ตามความต้องการของตลาด

  3. ให้บริการทางการเกษตร ตามสภาพปัญหา และความต้องการของเกษตรกร 

  4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน 

 

ภารกิจ    

  1. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

  2. ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร 

  3. พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิต ประมง และปศุสัตว์ แก่เกษตรกร

  4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือตามที่กระทรวง หรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

15 มีนาคม 59 19:51:30