เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

บุคลากรสำนักงาน

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

                                                                             

บุคลากรสำนักงาน

  

นายบัญญัติ  บุตรจ้อม

เกษตรอำเภอเปือยน้อย

เบอร์โทรศัพท์ 098-103-3634

 

 

นายนาด สนิทลุน 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังม่วง

เบอร์โทรศัพท์  095-663-0738

 

 

นายพิสิทธิ์  ประทุมชาติ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลขามป้อม

เบอร์โทรศัพท์  089-710-1063

 

 

นางสาวปราณี  กองเกิด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเปือยน้อย

เบอร์โทรศัพท์  098-104-3476

 

นางสาวอารีรัตน์  บุญเรือง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลสระแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ 084-028-1207 

   

 

นายฉัตรชัย  วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รับผิดชอบงานธุรการ - งานสารบรรณ

เบอร็โทรศัพท์ 093-475-3449

 

นางโฉมฉาย เพียยุระ 
เจ้าพนักงานธุรการ

รับผิดชอบงานระบบทะเบียนเกษตรกร

เบอร์โทรศัพท์  093-534-1416

 

นายจันทร์ศรี โพธิ์ทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

รับผิดชอบงานอาคารและสถานที่

เบอร์โทรศัพท์  063-023-8922

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร

 

ชื่อสกุล - ตำแหน่ง

หน้าที่ได้รับมอบหมาย

 

เกษตรอำเภอเปือยน้อย

 


 

              1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

              2. รับผิดชอบงานบริหารในการควบคุม กำกับดูแล และบังคับบัญชาข้าราชการและ ลูกจ้างของสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ให้เป็นไปตามกฎระเบียบวิธีปฏิบัติ ราชการ ตามแผนงานที่กำหนดไว้

              3. ควบคุมดูแล บริหารงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลแก่ทางราชการตามแผนงาน และเป้าหมายที่วางไว้

              4. รับนโยบาย และวางแผนงานโครงการต่าง ๆ จากส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ นำมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

              5. เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในฐานะคณะอนุกรรมการ กพอ,กชภอ,อบก และคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตร หรือคำสั่งอื่นๆ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล

              6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

              7. งานติดตาม ประสานงานอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การค้นคว้า  ทดลอง ทดสอบสาธิตแก่ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สถานีทดลอง มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

              8. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับอำเภอ และเป็นประธาน อนุกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ

              9. ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนโยบายทางการเงิน การบริหารงาน บริหารบุคคลหรือกำหนดเฉพาะตำแหน่งนายอำเภอ

              10. ควบคุม ติดตามนิเทศ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน เกษตรอำเภอเปือยน้อยให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้

              11. ควบคุม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานเกษตรอำเภอ เปือยน้อย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

              12. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดขอนแก่น

              13. ควบคุม ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล การโยกย้าย สับเปลี่ยนข้าราชการในสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ให้เป็นไปตามความเหมาะสม

              14. งานอื่นๆ ตามที่จังหวัดและอำเภอมอบหมาย หรืองานอื่นๆ มิใช่หน้าที่ของผู้อื่นๆผู้ใดให้มีหน้าที่ในการพิจารณาให้ผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหรือทำการเป็นครั้งคราวหรือตามความเหมาะสม

นายนาด  สนิทลุน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

                   1. ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอคนที่ 1

              2. วางแผนดำเนินงานส่งเสริมการผลิต และจัดทำแผนการผลิตพืชทุกชนิด ร่วมกับหัวหน้างานต่างๆ

              3. โครงการปรับเปลี่ยนพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

              4. งานไม้ผลไม้ยืนต้น การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

              5. งานข้าว และศูนย์ส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน

              6. รายงานสภาพการทำนาระดับอำเภอ

              7. โครงการส่งเสริมการผลิตพืชอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน

              8. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับตำบล ทำหน้าที่ประสานงานกับ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. ในการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล เช่น ภัยธรรมชาติ จปฐ,แก้ไขปัญหา,ข้อร้องเรียนของเกษตรกรและร่วมจัดทำ

                     แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลวังม่วง

              9. รายงานข้อมูลระดับหมู่บ้านและตำบลเช่น ศ 02 สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช รม. รต. ในเขตตำบลที่รับผิดชอบ

              10. ปฏิบัติงานตามโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรม ส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย

              11. รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก01)

              12. งานโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดและงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร

              13. โครงการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม

              14. งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ ระดับอำเภอ

              15. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร (ข้าวอินทรีย์)

              16. งานอื่นๆ ตามที่นายอำเภอหรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

                                                                            

นายพิสิทธิ์  ประทุมชาติ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

1. รายงานผลข้อมูลสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชระดับอำเภอ

          2. งานพืชไร่

          3. โครงการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)

          4. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

          5. รวบรวมแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

          6. โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

          7. งานระบบส่งเสริมเกษตร T&V

          8. รายงานข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (ศ.02) ระดับอำเภอ

          9.  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและโครงการพระราชดำริ       

         10. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับตำบล ทำหน้าที่ประสานงานกับ อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. ในการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล เช่น ภัยธรรมชาติ จปฐ,แก้ไขปัญหา,ข้อร้องเรียนของเกษตรกรและร่วมจัดทำ

                แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลขามป้อม

         11. รายงานข้อมูลระดับหมู่บ้านและตำบลเช่น ศ 02 สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช รม. รต. ในเขตตำบลที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย

         12. รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก 01)

          13. ปฏิบัติงานตามโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย

          14. งานอื่น ๆ ตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

 

นางสาวปราณี กองเกิด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


      1. งานวิสาหกิจชุมฃน

          2. โครงการพืชสมุนไพร

          3. งานสถาบันเกษตรกร

          4. งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

          5. งานกลุ่มเกษตรกร

          6. งานกลุ่มยุวเกษตรกร

          7. โครงการส่งเสริมการผลิตพืชเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP) ระดับอำเภอ

          8. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

          9. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

          10. งานสภาเกษตร

          11. งานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ

          12. งานอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับอำเภอ

          13. โครงการ Smart Farmer,Smart Office,Young Smart Farmer

          14. โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก01) ระดับอำเภอ

          15. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับตำบล ทำหน้าที่ประสานงาน กับอบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. ในการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล

   ภัยธรรมชาติ จปฐ,แก้ไขปัญหา,ข้อร้องเรียนของเกษตรกรและร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลเปือยน้อย

          16. รายงานข้อมูลระดับหมู่บ้านและตำบลเช่น ศ 02 สถานการณ์การ ระบาดศัตรูพืช รม. รต. ในเขตตำบลที่รับผิดชอบ

          17. ปฏิบัติงานตามโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ  กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย

          18. งานอื่น ๆ ตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

 

นางสาวอารีรัตน์  บุญเรือง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

1. งานพืชสวน งานไม้ดอกไม้ประดับ

          2. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ อชก ระดับอำเภอ

          3. งานโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลระดับอำเภอ

          4. งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศระดับอำเภอ

          5. รายงานข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (ศ.02) ระดับอำเภอ

          6. โครงการขึ้นทะเบียนยางพารา และแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ระดับอำเภอ

          7. รายงานสภาพการปลุกฤดูแล้งระดับอำเภอ

          8. โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

           9. โครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช)

           10. โครงการปุ๋ยสั่งตัด

           11. เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับตำบล ทำหน้าที่ประสานงานกับ อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. ในการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล เช่น ภัยธรรมชาติ จปฐ,แก้ไขปัญหา,ข้อร้องเรียนของเกษตรกรและร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลสระแก้ว

            12. รายงานข้อมูลระดับหมู่บ้านและตำบลเช่น ศ 02 สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช รม. รต. ในเขตตำบลที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย

            13. รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก 01)

            14. ปฏิบัติงานตามโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย

           15. งานอื่น ๆ ตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

นายฉัตรชัย  วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

๑.งานสารบรรณได้แก่ การรับ – ส่ง / ร่างพิมพ์ /โต้ตอบและจัดเก็บ หนังสือราชการ

๒.งานบริหารบุคคล ได้แก่ จัดทำสมุดบัญชีเวลาทำการของข้าราชการและพนักงาน จัดทำงบเดือนเวลาทำการประจำงวด ประจำปี ควบคุมการลา และจัดเก็บใบลา

๓.จัดทำคำสั่งการอยู่เวรยาม สมุดบันทึกการอยู่เวร และคำสั่งอื่นๆ ภายในสำนักงานฯ

๔.งานการเงิน และบัญชี ควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำบัญชีการเงิน และรายงานการเงินทุกชนิด

๕.งานพัสดุ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ  จัดทำทะเบียนพัสดุ - ครุภัณฑ์ และรายงานพัสดุประจำปี

6.ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ / เอกชน  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.จดบันทึกการประชุม WM,DM ของสำนักงานฯ บันทึกรายงานประชุม DM ในระบบส่งเสริมการเกษตร

8.ปฏิบัติงานต่างๆตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

นางโฉมฉาย เพียยุระ

เจ้าพนักงานธุรการ

๑.งานบันทึกข้อมูลและประมวลผลตามระบบคอมพิวเตอร์

๒.งานรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำแผนการผลิตและแผนพัฒนาการเกษตร

๓.งานบันทึกสถิติข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเกษตรอำเภอ

4.งานพิมพ์  งานอัดสำเนาหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ

5.งานรวบรวมเอกสารแสดงความพึงพอใจของเกษตรกร

6.งานข้อมูลนำเสนอที่ประชุมประจำเดือนของอำเภอ

7.การ รับ-ส่ง รายงานทาง E-mail และทาง Internet

8.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

นายจันทร์ศรี โพธิ์ทอง 

คนงาน

๑.ดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอรวมทั้งห้องน้ำภายในสำนักงาน โรงเก็บพัสดุ และเรือนเพาะชำ

๒.ดูแลทำความสะอาดโดยรอบสำนักงาน ดูแลไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ดูแลกล้าที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการต่างๆ และดูแลแหล่งน้ำของสำนักงาน

๓.ดูแลทำความสะอาดรอบบริเวณบ้านพัก และภายในห้องประชุมของสำนักงานฯ

๔.จัดประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ตามงานราชพิธี และงานพิธีต่างๆ

๕.รับผิดชอบเชิญธงชาติ ขึ้น-ลง ประจำวันในเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑8.๐๐ น. ทุกวัน

๖.ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ

๗.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

4 กันยายน 62 13:52:46