เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

บุคลากรสำนักงาน

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

บุคลากรสำนักงาน

  

นายบัญญัติ  บุตรจ้อม

เกษตรอำเภอเปือยน้อย

เบอร์โทรศัพท์ 098-103-3634

 

 

นายนาด สนิทลุน 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังม่วง

เบอร์โทรศัพท์  095-663-0738

 

นายพิสิทธิ์  ประทุมชาติ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลขามป้อม

เบอร์โทรศัพท์  089-710-1063

 

 

นางสาวปราณี  กองเกิด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเปือยน้อย

เบอร์โทรศัพท์  098-104-3476

 

 

- ว่าง -

   

 

นายฉัตรชัย  วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รับผิดชอบงานธุรการ - งานสารบรรณ

เบอร็โทรศัพท์ 093-475-3449

 

นางโฉมฉาย เพียยุระ 
เจ้าพนักงานธุรการ

รับผิดชอบงานระบบทะเบียนเกษตรกร

เบอร์โทรศัพท์  093-534-1416

 

นายจันทร์ศรี โพธิ์ทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

รับผิดชอบงานอาคารและสถานที่

เบอร์โทรศัพท์  063-023-8922

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร

 

ชื่อสกุล - ตำแหน่ง

หน้าที่ได้รับมอบหมาย

 

เกษตรอำเภอเปือยน้อย

 

๑.ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

๒.รับผิดชอบงานบริหารในการควบคุม กำกับดูแล และบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยให้เป็นไปตามกฎระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๓.ควบคุมดูแล บริหารงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

๔.รับนโยบาย และวางแผนงานโครงการต่างๆ จากส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ นำมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

๕.เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในฐานะคณะอนุกรมการ กพอ,กชภอ,อชก และคณะกรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอื่นเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตร หรือคำสั่งอื่นๆ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล

๖.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

๗.งานติดตาม ประสานงานอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การค้นคว้า ทดลอง ทดสอบสาธิต แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สถานีทดลอง มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับอำเภอ และเป็นประธานอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ

๙.ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอในเรื่องต่างๆนอกจากนโยบายทางการเงิน การบริหารงาน บริหารบุคคลหรือกำหนดเฉพาะตำแหน่งนายอำเภอ

๑๐.ควบคุม ติดตามนิเทศ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้

๑๑.ควบคุม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๑๒.ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดขอนแก่น

๑๓.ควบคุม ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล การโยกย้าย สับเปลี่ยนข้าราชการในสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยให้เป็นไปตามความเหมาะสม

๑๔.งานอื่นๆ ตามที่จังหวัดและอำเภอมอบหมาย หรืองานอื่นๆมิใช่หน้าที่ของผู้อื่นๆ ผู้ใดให้มีหน้าที่ในการพิจารณาให้ผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหรือทำการเป็นครั้งคราว หรือตามความเหมาะสม

นายนาด  สนิทลุน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

๑.ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอคนที่ ๑ 

๒.วางแผนดำเนินงานส่งเสริมการผลิต และจัดทำแผนการผลิตพืชทุกชนิด ร่วมกับหัวหน้างานต่างๆ

๓.โครงการปรับเปลี่ยนพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม

๔.งานพืชสวน  งานไม้ดอกไม้ประดับ

๕.งานไม้ผลไม้ยืนต้น  การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

๖.งานพืชไร่

๗.งานข้าวและศูนย์ส่งเสริมการผลิตพันธ์ข้าวชุมชน

๘.โครงการส่งเสริมการผลิตพืชเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP) ระดับอำเภอ

๙.โครงการปุ๋ยสั่งตัด

๑๐.โครงการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม

๑๑.  โครงการส่งเสริมการผลิตพืชอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน

๑๒.เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับตำบล ทำหน้าที่ประสานงานกับ อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. ในการสำรวจข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล เช่น ภัยธรรมชาติ จปฐ,แก้ไขปัญหา,ข้อร้องเรียนของเกษตรและร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลขามป้อม

๑๓.รายงานข้อมูลระดับหมู่บ้านและตำบลเช่น ศ 02 สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  รม. รต. ในเขตตำบลที่รับผิดชอบ

๑๔.ปฏิบัติงานตามโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย

๑๕.รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก๐๑) และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๓ ชนิด (ทพศ) ของตำบลที่รับผิดชอบ

๑๖.  งานอื่นๆ ตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

นายพิสิทธิ์  ประทุมชาติ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

๑.ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอคนที่

๒.งานสถาบันเกษตรกร

๓.งานกลุ่มแม่บ้าน

๔.งานกลุ่มเกษตรกร

๕.งานกลุ่มยุวเกษตร

๖.งานพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

๗.งานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

๘.งานโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

๙.โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

๑๐.งานสภาเกษตรกร

                        ๑๑.งานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ

            ๑๒.งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม)ระดับอำเภอ

            ๑๓.โครงการ Smart Famer , Smart officer

            ๑๔.งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ

           ๑๕.งานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน(กชก) และงานติดตามเร่งรัดหนี้สินโครงการต่างๆ

           ๑๖.ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ อชก ระดับอำเภอ

            ๑๗.เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับตำบล ทำหน้าที่ประสานงานกับ อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. ในการสำรวจข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล เช่น ภัยธรรมชาติ จปฐ,แก้ไขปัญหา,ข้อร้องเรียนของเกษตรและร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลเปือยน้อย

           ๑๘.รายงานข้อมูลระดับหมู่บ้านและตำบลเช่น ศ 02 สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช รม. รต. ในเขตตำบลที่รับผิดชอบ

๑๙.ปฏิบัติงานตามโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย

๒๐.รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก๐๑) และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๓ ชนิด (ทพศ) ของตำบลที่รับผิดชอบ

๒๑.งานอื่นๆ ตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

นางสาวปราณี กองเกิด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

๑.โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.)

๒.โครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)

๓.รายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชระดับอำเภอ

๔.งานฝนหลวง

๕.งานโครงการพืชสมุนไพร/ชีวภัณฑ์

6.โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

   7.เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับตำบล ทำหน้าที่ประสานงานกับ อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. ในการสำรวจข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล เช่น ภัยธรรมชาติ จปฐ,แก้ไขปัญหา,ข้อร้องเรียนของเกษตรและร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลวังม่วง

8.รายงานข้อมูลระดับหมู่บ้านและตำบลเช่น ศ 02 สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช รม,รต. ในเขตตำบลที่รับผิดชอบ

9.ปฏิบัติงานตามโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย

10.รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก๐๑) และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๓ ชนิด (ทพศ) ของตำบลที่รับผิดชอบ

11.งานอื่นๆ ตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

 

นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

๑.งานโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลระดับอำเภอ

๒.รวบรวมแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด                                                              

๓.รายงานข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอเทคโนโลยีฯ (ศ.๐๒) ระดับอำเภอ

๔.งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศระดับอำเภอ

๕.งานโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดและงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร

๖.โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๓ ชนิด (ทพศ) ระดับอำเภอ

๗.โครงการขึ้นทะเบียนยางพารา และแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ระดับอำเภอ

๘.งานข้อมูลของอำเภอ และงานสถิติต่างๆ

๙.โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก ๐๑) ระดับอำเภอ

๑๐.จัดทำตัวชี้วัดของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตำบลและอำเภอ

๑๑.รายงานสภาพการปลูกพืชฤดูแล้งระดับอำเภอ

๑๒.รายงานสภาพการทำนาระดับอำเภอ

๑๓.การรายงาน รอ. รต .รม. ระดับอำเภอ

๑๔.จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขอนแก่น

๑๕.โครงการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning) 

๑๖.เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับตำบล ทำหน้าที่ประสานงานกับ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. ในการสำรวจข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล เช่น ภัยธรรมชาติ จปฐ,แก้ไขปัญหา,ข้อร้องเรียนของเกษตรและร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลสระแก้ว

๑๗.รายงานข้อมูลระดับหมู่บ้านและตำบลเช่น ศ 02 สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช รม. รต. ในเขตตำบลที่รับผิดชอบ

๑๘.ปฏิบัติงานตามโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย

๑๙.รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก๐๑) และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๓ ชนิด (ทพศ) ของตำบลที่รับผิดชอบ

๒๐.ดูแลและปรับปรุง Wave site สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

21.งานอื่นๆ ตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

นายฉัตรชัย  วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

๑.งานสารบรรณได้แก่ การรับ – ส่ง / ร่างพิมพ์ /โต้ตอบและจัดเก็บ หนังสือราชการ

๒.งานบริหารบุคคล ได้แก่ จัดทำสมุดบัญชีเวลาทำการของข้าราชการและพนักงาน จัดทำงบเดือนเวลาทำการประจำงวด ประจำปี ควบคุมการลา และจัดเก็บใบลา

๓.จัดทำคำสั่งการอยู่เวรยาม สมุดบันทึกการอยู่เวร และคำสั่งอื่นๆ ภายในสำนักงานฯ

๔.งานการเงิน และบัญชี ควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำบัญชีการเงิน และรายงานการเงินทุกชนิด

๕.งานพัสดุ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ  จัดทำทะเบียนพัสดุ - ครุภัณฑ์ และรายงานพัสดุประจำปี

6.ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ / เอกชน  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.จดบันทึกการประชุม WM,DM ของสำนักงานฯ บันทึกรายงานประชุม DM ในระบบส่งเสริมการเกษตร

8.ปฏิบัติงานต่างๆตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

นางโฉมฉาย เพียยุระ

เจ้าพนักงานธุรการ

๑.งานบันทึกข้อมูลและประมวลผลตามระบบคอมพิวเตอร์

๒.งานรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำแผนการผลิตและแผนพัฒนาการเกษตร

๓.งานบันทึกสถิติข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเกษตรอำเภอ

4.งานพิมพ์  งานอัดสำเนาหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ

5.งานรวบรวมเอกสารแสดงความพึงพอใจของเกษตรกร

6.งานข้อมูลนำเสนอที่ประชุมประจำเดือนของอำเภอ

7.การ รับ-ส่ง รายงานทาง E-mail และทาง Internet

8.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

นายจันทร์ศรี โพธิ์ทอง 

คนงาน

๑.ดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอรวมทั้งห้องน้ำภายในสำนักงาน โรงเก็บพัสดุ และเรือนเพาะชำ

๒.ดูแลทำความสะอาดโดยรอบสำนักงาน ดูแลไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ดูแลกล้าที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการต่างๆ และดูแลแหล่งน้ำของสำนักงาน

๓.ดูแลทำความสะอาดรอบบริเวณบ้านพัก และภายในห้องประชุมของสำนักงานฯ

๔.จัดประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ตามงานราชพิธี และงานพิธีต่างๆ

๕.รับผิดชอบเชิญธงชาติ ขึ้น-ลง ประจำวันในเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑8.๐๐ น. ทุกวัน

๖.ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ

๗.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

15 พฤศจิกายน 61 10:20:29