เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

บุคลากรสำนักงาน

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

บุคลากรสำนักงาน

 

ว่าง

 

เกษตรอำเภอเปือยน้อย

 

 

นายนาด สนิทลุน 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังม่วง

งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

นายฉลอง เชื้อสาวะถี 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลขามป้อม

งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 

นางสาวปราณี  กองเกิด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเปือยน้อย

งานอารักขาพืช

 

นายเจริญ สำเร็จรัมย์ 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสระแก้ว

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

   

 

นายฉัตรชัย  วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางโฉมฉาย เพียยุระ 
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายจันทร์ศรี โพธิ์ทอง

คนงาน

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร

 

ชื่อสกุล - ตำแหน่ง

หน้าที่ได้รับมอบหมาย

ว่าง

เกษตรอำเภอเปือยน้อย

 

๑.ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

๒.รับผิดชอบงานบริหารในการควบคุม กำกับดูแล และบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยให้เป็นไปตามกฎระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ ตามแผนงานที่กำหนดไว้

๓.ควบคุมดูแล บริหารงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

๔.รับนโยบาย และวางแผนงานโครงการต่างๆ จากส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ นำมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

๕.เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในฐานะคณะอนุกรมการ กพอ,กชภอ,อชก และคณะกรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอื่นเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตร หรือคำสั่งอื่นๆ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล

๖.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

๗.งานติดตาม ประสานงานอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การค้นคว้า ทดลอง ทดสอบสาธิต แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สถานีทดลอง มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับอำเภอ และเป็นประธานอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ

๙.ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอในเรื่องต่างๆนอกจากนโยบายทางการเงิน การบริหารงาน บริหารบุคคลหรือกำหนดเฉพาะตำแหน่งนายอำเภอ

๑๐.ควบคุม ติดตามนิเทศ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้

๑๑.ควบคุม ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๑๒.ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดขอนแก่น

๑๓.ควบคุม ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล การโยกย้าย สับเปลี่ยนข้าราชการในสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยให้เป็นไปตามความเหมาะสม

๑๔.งานอื่นๆ ตามที่จังหวัดและอำเภอมอบหมาย หรืองานอื่นๆมิใช่หน้าที่ของผู้อื่นๆ ผู้ใดให้มีหน้าที่ในการพิจารณาให้ผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหรือทำการเป็นครั้งคราว หรือตามความเหมาะสม

นายนาด  สนิทลุน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

๑.ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอคนที่ ๑ 

๒.วางแผนดำเนินงานส่งเสริมการผลิต และจัดทำแผนการผลิตพืชทุกชนิด ร่วมกับหัวหน้างานต่างๆ

๓.โครงการปรับเปลี่ยนพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม

๔.งานพืชสวน  งานไม้ดอกไม้ประดับ

๕.งานไม้ผลไม้ยืนต้น  การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

๖.งานพืชไร่

๗.งานข้าวและศูนย์ส่งเสริมการผลิตพันธ์ข้าวชุมชน

๘.โครงการส่งเสริมการผลิตพืชเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP) ระดับอำเภอ

๙.โครงการปุ๋ยสั่งตัด

๑๐.โครงการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม

๑๑.  โครงการส่งเสริมการผลิตพืชอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน

๑๒.เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับตำบล ทำหน้าที่ประสานงานกับ อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. ในการสำรวจข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล เช่น ภัยธรรมชาติ จปฐ,แก้ไขปัญหา,ข้อร้องเรียนของเกษตรและร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลขามป้อม

๑๓.รายงานข้อมูลระดับหมู่บ้านและตำบลเช่น ศ 02 สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช  รม. รต. ในเขตตำบลที่รับผิดชอบ

๑๔.ปฏิบัติงานตามโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย

๑๕.รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก๐๑) และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๓ ชนิด (ทพศ) ของตำบลที่รับผิดชอบ

๑๖.  งานอื่นๆ ตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

นายฉลอง เชื้อสาวะถี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

๑.ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอคนที่

๒.งานสถาบันเกษตรกร

๓.งานกลุ่มแม่บ้าน

๔.งานกลุ่มเกษตรกร

๕.งานกลุ่มยุวเกษตร

๖.งานพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

๗.งานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

๘.งานโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

๙.โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

๑๐.งานสภาเกษตรกร

                        ๑๑.งานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ

            ๑๒.งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม)ระดับอำเภอ

            ๑๓.โครงการ Smart Famer , Smart officer

            ๑๔.งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ

           ๑๕.งานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน(กชก) และงานติดตามเร่งรัดหนี้สินโครงการต่างๆ

           ๑๖.ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ อชก ระดับอำเภอ

            ๑๗.เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับตำบล ทำหน้าที่ประสานงานกับ อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. ในการสำรวจข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล เช่น ภัยธรรมชาติ จปฐ,แก้ไขปัญหา,ข้อร้องเรียนของเกษตรและร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลเปือยน้อย

           ๑๘.รายงานข้อมูลระดับหมู่บ้านและตำบลเช่น ศ 02 สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช รม. รต. ในเขตตำบลที่รับผิดชอบ

๑๙.ปฏิบัติงานตามโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย

๒๐.รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก๐๑) และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๓ ชนิด (ทพศ) ของตำบลที่รับผิดชอบ

๒๑.งานอื่นๆ ตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

นางสาวปราณี กองเกิด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

๑.โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.)

๒.โครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)

๓.รายงานข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชระดับอำเภอ

๔.งานฝนหลวง

๕.งานโครงการพืชสมุนไพร/ชีวภัณฑ์

6.โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

   7.เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับตำบล ทำหน้าที่ประสานงานกับ อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. ในการสำรวจข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล เช่น ภัยธรรมชาติ จปฐ,แก้ไขปัญหา,ข้อร้องเรียนของเกษตรและร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลวังม่วง

8.รายงานข้อมูลระดับหมู่บ้านและตำบลเช่น ศ 02 สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช รม,รต. ในเขตตำบลที่รับผิดชอบ

9.ปฏิบัติงานตามโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย

10.รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก๐๑) และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๓ ชนิด (ทพศ) ของตำบลที่รับผิดชอบ

11.งานอื่นๆ ตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

 

นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

๑.งานโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลระดับอำเภอ

๒.รวบรวมแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด                                                              

๓.รายงานข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอเทคโนโลยีฯ (ศ.๐๒) ระดับอำเภอ

๔.งานประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศระดับอำเภอ

๕.งานโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดและงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร

๖.โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๓ ชนิด (ทพศ) ระดับอำเภอ

๗.โครงการขึ้นทะเบียนยางพารา และแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ระดับอำเภอ

๘.งานข้อมูลของอำเภอ และงานสถิติต่างๆ

๙.โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก ๐๑) ระดับอำเภอ

๑๐.จัดทำตัวชี้วัดของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตำบลและอำเภอ

๑๑.รายงานสภาพการปลูกพืชฤดูแล้งระดับอำเภอ

๑๒.รายงานสภาพการทำนาระดับอำเภอ

๑๓.การรายงาน รอ. รต .รม. ระดับอำเภอ

๑๔.จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขอนแก่น

๑๕.โครงการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning) 

๑๖.เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับตำบล ทำหน้าที่ประสานงานกับ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อกม. ในการสำรวจข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล เช่น ภัยธรรมชาติ จปฐ,แก้ไขปัญหา,ข้อร้องเรียนของเกษตรและร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลสระแก้ว

๑๗.รายงานข้อมูลระดับหมู่บ้านและตำบลเช่น ศ 02 สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช รม. รต. ในเขตตำบลที่รับผิดชอบ

๑๘.ปฏิบัติงานตามโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย

๑๙.รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก๐๑) และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ๓ ชนิด (ทพศ) ของตำบลที่รับผิดชอบ

๒๐.ดูแลและปรับปรุง Wave site สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

21.งานอื่นๆ ตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

นายฉัตรชัย  วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

๑.งานสารบรรณได้แก่ การรับ – ส่ง / ร่างพิมพ์ /โต้ตอบและจัดเก็บ หนังสือราชการ

๒.งานบริหารบุคคล ได้แก่ จัดทำสมุดบัญชีเวลาทำการของข้าราชการและพนักงาน จัดทำงบเดือนเวลาทำการประจำงวด ประจำปี ควบคุมการลา และจัดเก็บใบลา

๓.จัดทำคำสั่งการอยู่เวรยาม สมุดบันทึกการอยู่เวร และคำสั่งอื่นๆ ภายในสำนักงานฯ

๔.งานการเงิน และบัญชี ควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำบัญชีการเงิน และรายงานการเงินทุกชนิด

๕.งานพัสดุ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ  จัดทำทะเบียนพัสดุ - ครุภัณฑ์ และรายงานพัสดุประจำปี

6.ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ / เอกชน  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.จดบันทึกการประชุม WM,DM ของสำนักงานฯ บันทึกรายงานประชุม DM ในระบบส่งเสริมการเกษตร

8.ปฏิบัติงานต่างๆตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

นางโฉมฉาย เพียยุระ

เจ้าพนักงานธุรการ

๑.งานบันทึกข้อมูลและประมวลผลตามระบบคอมพิวเตอร์

๒.งานรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำแผนการผลิตและแผนพัฒนาการเกษตร

๓.งานบันทึกสถิติข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเกษตรอำเภอ

4.งานพิมพ์  งานอัดสำเนาหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ

5.งานรวบรวมเอกสารแสดงความพึงพอใจของเกษตรกร

6.งานข้อมูลนำเสนอที่ประชุมประจำเดือนของอำเภอ

7.การ รับ-ส่ง รายงานทาง E-mail และทาง Internet

8.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

นายจันทร์ศรี โพธิ์ทอง 

คนงาน

๑.ดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอรวมทั้งห้องน้ำภายในสำนักงาน โรงเก็บพัสดุ และเรือนเพาะชำ

๒.ดูแลทำความสะอาดโดยรอบสำนักงาน ดูแลไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ดูแลกล้าที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการต่างๆ และดูแลแหล่งน้ำของสำนักงาน

๓.ดูแลทำความสะอาดรอบบริเวณบ้านพัก และภายในห้องประชุมของสำนักงานฯ

๔.จัดประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ตามงานราชพิธี และงานพิธีต่างๆ

๕.รับผิดชอบเชิญธงชาติ ขึ้น-ลง ประจำวันในเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑8.๐๐ น. ทุกวัน

๖.ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ

๗.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่นายอำเภอ หรือเกษตรอำเภอมอบหมาย

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

5 มิถุนายน 60 11:51:55