เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ประวัติอำเภอ

คำขวัญอำเภอเปือยน้อย


.. เปือยน้อย เมืองปราสาทหิน ถิ่นกำเนิดผูกเสี่ยว 

เที่ยวงานบุญกู่ เชิดชูวัฒนธรรม ..

 

 

     อำเภอเปือยน้อย เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2520 เป็นต้น และได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2537 ปัจจุบัน มีเขตการปกครอง 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน 

 

  • ที่ตั้งและอาณาเขต

     อำเภอเปือยน้อยพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 172 ตารางกิโลเมตรหรือ107,500 ไร่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านไผ่ และอำเภอกุดรัง (จังหวัดมหาสารคาม)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกุดรังและอำเภอนาเชือก (จังหวัดมหาสารคาม)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองสองห้อง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านไผ่

 

  • การปกครองส่วนภูมิภาค

     อำเภอเปือยน้อยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. เปือยน้อย (Pueai Noi) 7 หมู่บ้าน

  2. วังม่วง (Wang Muang) 8 หมู่บ้าน

  3. ขามป้อม (Kham Pom) 10 หมู่บ้าน

  4. สระแก้ว (Sa Kaeo) 7 หมู่บ้าน

 

  • การปกครองส่วนท้องถิ่น

     ท้องที่อำเภอเปือยน้อยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

- เทศบาลตำบลเปือยน้อย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเปือยน้อยและบางส่วนของตำบลสระแก้ว

- เทศบาลตำบลสระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระแก้วและตำบลเปือยน้อย (นอกเขตเทศบาลตำบลเปือยน้อย)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังม่วงทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามป้อมทั้งตำบล 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

15 มีนาคม 59 20:50:05