เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปีงบประมาณ 2560 (งบเพิ่มเติม) กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน(ลดต้นทุน)ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

13 กันยายน 60 09:52:36